در زبان یونانی باستان از ἔργον, érgon, "work" به معنای کار، و μέταλλον, métallon, "metal"  فلز، واژه ی  μεταλλουργός, metallourgós, "worker in metal" یا همان کسی که با فلزات کار میکند، ساخته شده بوده است. این کلمه در انگلیسی و سپس در فارسی وارد شده است : متالورژی. که البته در فارسی "ر" آن در فرآیندهای واجی حذف میشود و متالوژی هم خوانده میشود. البته احتمال دارد این حذف به تبعیت از حذف این واج در انگلیسی بریتانیایی باشد. در این گویش انگلیسی نیز این واژه متالوژی خوانده میشود.

وهاب کریمی