فن آوری زبان آمیزه ای از پردازش زبان طبیعی، NLP، زبانشناسی رایانشی و فن آوری گفتار است که شامل کاربردهای مختلف آنها میشود.