تیم ترویج درنظر دارد تا پایان ماه میلادی جاری، تیم پژوهشی برای یکی از دانشگاههای کشور آلمان جهت انجام پروژه ی تهیه ی خط یکی از زبانهای ایرانی معرفی کند. لازم است رزومه ی اعضای تیم ارسال شود تا در فهرست رقابت قرار بگیرد. رزومه خود را به karimi@linguists2b.ir  ارسال کنید.

علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان زبانشناسی همگانی، مهندسین نرم افزار نیز میتوانند در این پروژه شرکت کنند.