بسیاری از فعالان اقتصادی چینی از زبان اسپرانتو به عنوان جایگزین زبان انگلیسی استفاده میکنند، چون به نسبت آن یادگیری و کاربرد آن آسانتر است. نظر به رابطه تجاری گسترده ایران و چین، دانشگاه علمی کاربردی ایران تک پودمان مترجمی زبان اسپرانتو را معرفی کرده است.