تبلیغات
تیم ترویج زبانشناسی - مطالب دی 1392

مقاله ای از آخرین شماره نشریه علوم شناختی

تأثیر روش آواز آهنگین بركیفیت گفتار كودكان درخودمانده ( اوتیستیك) هفت تا ده ساله پسر فارسی زبان

ندا فردوسی، حسن عشایری، یحیی مدرسی، بلقیس روشن


                                          دانلود کنید


نوشته‌ی زهرا سلطان آبادی دانشجوی ترم اول زبانشناسی
soltanabadizahra@gmail.com

با سلام 
مقاله مربوط به فرایند هاى ساخت واژى در زبان فرانسه حضور تان ارایه مى گردد.منتظر دیدگاه شما هستم.  

                                                                                                  با سپاس از حسن توجه شما

شرح فرایند هاى ساخت واژى زبان فرانسه 

درباره زبان فرانسه

زبان فرانسه كه از خانواده زبانها رومى است ،پس از زبان هاى چینى، اسپانیایی، پرتغالی سومین زبان پر گویش دنیاست. 

طبق اطلاعات اتحادیه اروپا زبان فرانسه به عنوان زبان رسمى ٢٩كشوردنیا به شمار مى رودو ١٢٩ میلیون نفر از جمع ٢٧ عضو اتحادیه اروپا به زبان فرانسه صحبت مى كنند كه از این میان ٦٥ میلیون نفر گویشوران بومى اند وبقیه به عنوان زبان دوم به این زبان صحبت مى كنند. 


اكثرگویشوران بومى این زبان در فرانسه زندگى میكنند ما بقى به طور عمده در كشور كانادا به              
ویژه در ایالت كبك ،نیو برانزویك و دركشورهاى بلژیك،سویس،لوگزامبورك و در مناطقى در ایالات متحده آمریكا ،لویزیانا حضور دارند ، بیشتر ا فرادى  كه فرانسه زبان دوم انهاست ، در بخش آفریقاى فرانسه زبان زندگى مى كنند. 


الفباى فرانسوى براساس الفباى لاتین است و٢٦ حرف ساده دارد ،علاوه بر حروف ساده حرف 

تركیبى œ نیز در این زبان وجود داردهمچنین حروف نشانه دارى چون: ê,ë,è,é,à,â,û,ô,î,ï 

درحالت نوشتارى استفاده مى شود. 


٨٥ درصد كلمات فرانسوى ریشه ى لاتین دارند،١٥ درصد واژگان از المانى ، ،١٢ درصد از اسپانیایی، إیتالیایی ،انگلیسی و سایر زبانها و یك  درصد از  عربى گرفته شده است.  


فرایند هاى  واژه سازى                    WORD-FORMATION 

١- قرض گیرى  borrowing 

قرض گیرى واژه ها از زبان هاى دیگرى ، یكى از رایج ترین منابع تأمین واژگان جدید دربیشترزبانهاى دنیاست. 

 قرض گیرى در فرانسه Emprunts نام دارد ،نوع خاصی از قرضگیرى به ترجمه ى 

قرضى  یا گرته بردارى /loan translation معروف است كه در فرانسه به آن Calques  

مى گویند،در این روند ، ترجمه مستقیم عناصر سازنده یك واژه به زبان قرض گیرنده  وارد 

 مى شوند مثلاً كلمه service كه در انگلیسی به معناى " تعمیرگاه  اتوبوس "بوده وزمانى كه و به همین صورت شد وارد زبان فرانسه شد، به معنى "پنچرگیرى"درآمد ،درگرته بردارى كلمات  تركیبى  ،ترتیب واژگان كاملاً حفظ مى  شود. 
 
 به عنوان مثال:gratte  ciel ازواژه sky-scrapper به معناى اسمان خراش از انگلیسی گرفته شده است كه در هر دو زبان به یك معناست.چندنمونه گرته بردارى  هاى واژگانی بدون تغییر درزبان فرانسه عبارتند از:

الكل (عربى ) alcool            آسپرین (المانى) aspirine          سرباز (ایتالیایی ) soldat 

پاركینگ (انگلیسی ) le parking      تعطیلات آخر هفته (انگلیسی) le weekend


٢- تركیب  Compounding

گاهى اوقات تكواژهایی وجود دارند كه از تركیب دو واژه جداگانه تشكیل شده اند ،این عمل را 

تركیب مى گویند این روشدر زبان هاى المانى و انگلیسی بسیار متداولند ،اما در زبان هایی  

مانند فرانسوى چند ان متداول  نیست. 

٣- قلب Methasis

در این فرایند دو واج كنا ر هم جهت سهولت  در تلفظ یعنى در حالت گفتار به یك واج تبدیل 

مى شوند ،اما در فرانسوى مدرن از فرایند قلب با نام " ورلن / l'envers  یاد مى كنند كه خود 

به معنى "معكوس"بوده كه بیشتر به "جابجایی هجاها "در واژه شبیه است وبیشتر در مورد

واژه هاى دو هجایی بكار مى رود  واز ان واژه های جدیدى ساخته مى شود و بطور عمده 

واژه هاى عامیانه را در بر مى گیرد. 
 
ورلن سازى در هجا  مانند : 

laisse  tomber >>> laisse be ton

français >>> cé fran 

ci tè >>> té ci

گاهى ورلن سازى در سطح واج صورت مى گیرد كه هرگز تما یز معنایی إیجاد نمى كند. در این مثال ورلن سازى  رخ داده كه هر دو كلمه به معناى" شكل دهى  "مى دهد: 

formage     >>>  from age


ورلن سازى در برخى واژه ها بیش از یك بار صورت مى گیرد  مانند: 

arabe >>> beur >>> re beau 


  ٤-اشتقاق Derivation

متداول ترین فرایند واژه سازى براى ساختن  واژه هاى جدید در زبان هاى انگلیسی وفرانسه به                                                     

شمار مى رود. اشتقاق با استفاده از شمار زیادى از عناصر كوچك زبان كه معمولاً در لغت -

نامه ها جداگانه فهرست نمى شوند ،انجام مى گیرد. این عناصر كوچك را "وند" مى گویند كه 

شامل "پسوند ها و پیشوندها " ست ،بیشتر وندها در زبان فرانسه از لاتین گرفته شده اما وند-

هاى گرفته از زبان انگلیسی كه باز به نوعى وامگیرى محسوب مى شود،شامل:er, ing  , or.

مى بأشد كه موجب تولید واژگان جدید همراه با ستاك فرانسوى مى شوند. 

نمونه ها :                                                                                                    support er , gangest er ,transist er ,press ing ( خشكشویی،رادیو، قاچاقچى،حامى

به طور كلى در زبان فرانسه اشتقاق سه صورت دارد:

١- با افزودن پسوند 
accident >>>accidental
٢- با افزودن پیشوند
réform >>> réformer
٣- با تغییر نقش دستوری بوسیله نقش نما
beau(adj. ) >>>le beau(N)
در این مثال صفت به اسم تبدیل شده است. 

زبان فرانسه با وامگیرى از پیشوندها هاى یونانی واژگان بسیارى را وارد مجموعه واژگانی خود نموده است. پیشوندهایی مثل:
Ana >>>> anatomie   ,    analyse    ,  analogie

Cata >>>> catalogue         ,        cataplasme           مرهم


٥- اختصار /clipping 

زمانى  پدیدمى  اید كه واژه چند هجائی به صورت كوتاه ترى كاهش  مى یابد كه غالبًا در واژه 

هاى غیر رسمى بكار مى رود. مثل: 
GRAM >>> grammaire                          دستورزبان

LING >>>  linguistics                   زبان شناسی 

ONOMAT >>> onomatopèe              نام أوا 

ARG >>> argot                                   زبان ویژه 

Écon >>>      économie                       اقتصاد                               .                                   
               
Pillos >>>philosophie                            فلسفه


حالت دیگرى از اختصار سر واژه سازى /acronym است كه از تركیب حروف اغازین تعدادى از كلمات ساخته مى شوند  به علت پر كاربردى بودن و در خاطر ماندن با حروف بزرگ نوشته 
مى شود. اما گاهى با حروف كوچك نوشته مى شود وبه صورت واژه هاى روز مره در مى اید. 

چند نمونه در زبان فرانسه 
A.F.P......................Aggence France Press  دفترخبرگزارى فرانسه

C.I.C.R. ................Comité International de la Crion-Rouge   كمیته بین المللی
صلیب سرخ
S.A.M.u. ................Service d'aide Medical d'urgence
سرویس فوریت هاى پزشكی 
S.S. ..........................Sa Saainteté
حضرت ( عنوان پاپ)


٦- حذف/ Ellision
زبان فرانسه و بسیارى از زبان هاى رومى از جنس خنثى در واژگان بر خور دار بوده اند كه در 

أكثر زبان هاى رومى به جز زبان"رومانیایی" جنس خنثى حذف شده وبه "اسم مذكر" تبدیل 
شد. 
تغییرات اوایی.: قبیله هاى ساكن در سرزمین فرانسه چون قادر نبو ند /r/ را تلفظ كنند ، به جاى ان از أواى /ق/  یا [q [ استفاد ه كردند 

در بخش اوایی واژگانی  كه از جنس مؤنث هستند  وحروف پایانى أنها تلفظ مى گردد در صورتی كه واژگانی كه مذكر ند حروف انتهائی واژه تلفظ نمى گردد ،مثال:

la petite                                                     le peti
         هجاى آخر خوانده نمى شود                                 هجاى آخر تلفظ نمى شود

در بخش نوشتارى نیز بسیارى از حروف نوشته مى شود اما خوانده نمى شود لذا سطح 

مهارت  دیكته  زبان اموزان فرانسه در حد پایین است. 

نتیجه گیرى 

واژه سازى در مدت زمانى نسبتاً طولأنى صورت مى پذیرد ودارین میان إنهائی كه كاربردى

-ترند، عمر بیشترى خواهند داشت ودر عوض واژگان كم كاربرد به بوته فراموشى سپرده 
  
مى شوند پر فسور حسابی در كتاب (وندها وگهواره هاى ) مى نویسند:

"زبان فارسی كه از نوع تحلیلی است، در ساختن مان كلى اش  دو جزء وجود دارد :یكى  ریشه ها و دیگرى وندها ،ریشه ها شامل اسم وصفتند،این  وندها شامل پیشوندها  و پسوند،از تركیب 

دوجزء واژه ساخته مى شود،با محاسبه١٥٠٠ریشه و ١٥٠ پسوند میشود دویست وبیست و پنج 

واژه ساخت وبأ تركیب این دویست و بیست و پنج هزاركلمه   با ٢٠٠پسوند مى توان چهل وپنج میلیون واژه  تولید كرد. "

شاید بتوان از این گفته ى پروفسورحسابى چنین استنباط كرد كه  ما ویژگی زایایى زبان 

خود را فراموش كرده ایم ومنتظر ورود بى حدو مرز واژگان و وامگیرى هاى متعدد ان هاهستیم  

تابراى سهولت كار در برقرارى ارتباط دیگر نیازى به ساختن واژه هاى جدید نداشته باشیم شاید این تأخیر در ساختن وخوش ساخت نبودن كلمات جدید است كه میل به واژه هاى غیر فارسی را در ما بیشتر مى مكند،مسلماً فردا دیر است  ،ومانند زبان هاى زنده دنیا به سوى ساخت واژگانی جدید وكار بردى پیش رویم. 

منابع:
فرهنگ لاروس،پاریس،١٩٧١

فرهنگ لغت نفیسة،سعید،١٩٧٥م ،نشر أمیر كبیر

فرهنگ بروخیم،تهران ،١٩٧٣م،نشر حییم

زبانشناسی فرانسه ،دیهیم،گیتى،١٣٦٦،نشر دانشگاه


نوشته‌ی زهرا سلطان آبادی دانشجوی ترم اول زبانشناسی
soltanabadizahra@gmail.com


كلیه ى فرایند هاى آوایی  زبان لرى با معادل هاى فارسى همراهدر زبان لرى این فرایندهاى به دو صورت انجام مى پذیرد:

 ١- در نقش  وند  
  
٢-برا ى آسان خوانى و اصل كم كوشی Least Effort Principle


افزایش  میان وند  /n/ : 
درپایان واژه هایی كه در ریشه به 
 / n /ختم مى شده اند و سپس دچار فرایندهاى كاهش/ Elision "شده اند..


 ویا زمانی كه با واژه یا پسوندى تركیبب مى شونداین فرایندها رخ مى دهند. 
peso پستأن   peso-n-ak
 
Jo جان    Jo- n-eš

âsemo  اسمان  و âsemo-n-e-šār     
 
ب- در پایان برخی واژه ها كه به هم خوان  ختم مى شوند هنگامى كه واژه اى یا وندى به پایان

أنها مى پیوندد:                                                                                        

 (قوطی را برد ) مى شود:
quoti - n- e- bord 
در این نمونه /e/ نقش  نماى  مفعولى است و در بسیارى از نمونه ها همراه با واج میانجى /n/

مى اید. مثال هاى دیگر:  
koja كجا     kojâ-n-i       كجای

افزایش / ٰ  e/ تكیه  دار به أغاز واژه :

این واج از روزگاران كهن در میان واجها بود ،بعد ها این واج دچار فرایند كاهش شد واج /e/

به جایگاه دوم پس از صامت /s/ یا /š/  رفت. مانند:

ٰeškam  ➡   شكم 

ٰespi         ➡     سفید 

eٰ šnaft        ➡     شنید
 
eٰٰ škest         ➡       شكست

eٰ škamu          ➡            شكمو 

eٰškâr             ➡                     شكار

فرایند آمیختگى

آمیختگى دو واج /â/، پس از كاهش /d/ در برخی واژه ها چون (بادام) كه پس از كاهش /d/ به 

این صورت تلفظ مى شود:bâ[d]âm پس از حذف [d] و افزایش [ى] به صورت  bâyem  در 

در مى آید ،

مثالی از آمیختگى /d/ و /t/ و تبدیل أن به واج /t/  مانند:
  bad-tar➡batt er
 
فرا یند جابجایی واج  یا "قلب" Metathesis 
                                                                                                                    این جابجایی در زمان قدیم بسیار رایج بوده وارتباطی به طبقه ى كم سواد یا بی سواد گویشور لر نداشته ، نداشته اما امروزه خاص افراد قدیمی جامعه ى لر  زبان است.



قفل⬅qolf                  عكس⬅ask     فیتیله⬅filité     نقشه⬅našqé       طاقچه⬅tâšqé            مغز⬅mazq   رفیق⬅réqif   تأتر⬅tiârt

فرایند همگونى واكه اى Assimilation : این  همگونى  از واجى به واج دیگر صورت مى گیرد ،رایج ترین این 

همگونى كامل ⬅ ⬅ ١- همگونى  /u/ به /i / است، لازم به ذكر است كه این دگرگونى بیشتر 

مربوط به زبان فارسی باستان است تا زبان لرى ،مواردى مانند:

دود ⬅di      بود⬅  bi       دور ⬅ dir   زود⬅  zi   هنوز⬅  hani    ترازو⬅terâzi


٢- همگونى  /a/  در فارسى به /e/  ، مثال:    آهن⬅âhén     بردن⬅borden

                                                        برا در⬅berâr    انار⬅enâr
 
٣- همگونى  /â/ به /o/

xâne  ➡hona           Šâne ➡šona       dâne➡ dona     lâne➡  lona


   شكل دیگرى از این  همگونى را  همراه با فرایند " حذف" در واژه هاى لرى مشا هده میكنیم:

Pâlân➡ pâlo         nân➡no       ?arzân➡?arzo       jâme➡  joma 
 

٤- همگونى واكه اى  /o/  به /e/     

zolal➡ zelâl        foruš➡   feruš           čâdor➡ čâder

همگونى هم خوان ها 
در این زبان همگونى درهم خوان ها به وفور دیده مى شود وا ین فرایند معمولاً با همگونى واكه اى نیز همراه است:

١-همگونى هم خوان /x/به / h/:
آخور ⬅âxor                      خانه⬅hona        خاله ⬅hâlu
 
خشك ⬅hušk                     خورد⬅hard               hofti      ⬅خوابید

٢-همگونى /r/ به /l/

برگ      ⬅    balg                          تار⬅tâl             مردار⬅mordâl                      


 واحد ها ى زبر زنجیرى       Super segmentals

تكیه / درنگ / stress 
  
در زبان لرى سیلاخورى نیز واحدهاى زبر زنجیرى ممیز معنا هستند و گویشور ان أنها را بكار می برند كه یكى از آنها تكیه است ،
این علامت براى  هجاى تكیه بر [     ] در نظر گرفته شده است.  مثال.  
    
 ! تو برادر هستى   be[ra]ri.          bera[ri].                          (برادر بودن(حالت مصدرى

تنبل است!    Pe ]sa]                               سیاه و سفید          [  pe[sâ

عروس     be[yi].                                                     [be]yi.        بدهى 

 نامزد      dastgiro[ ni]                     dastgironi ( بدون تكیه (نامزدى.                  

هر مقوله دستورى  أعم از اسم مفرد و جمع ،صفت با هر ساختی (ساده ، مركب، مشتق ، مشتق مركب) در زبان لرى همانند  زبان فا رسى تكیه در هجاى آخر قرار مى گیرد.  

تكیه در أفعال 

نكته ى قابل توجه این است كه " صرف ا فعال "در زبان لرى با فار سی معیار داراى تكیه ى متفاوتی است. 


أفعالى را  كه از زبان فارسى زده ا م  از مثالهاى تكیه اى  دكتر انورى و دكتر گیوى  است ، 


فا رسى
 اول شخص مفرد                            لرى اول شخص                     زمان                     
 
                                                         har ]dem]                          ماضى ساده
           [ xor] dam          
            
               
ماضى نقلی          [har] de mâ                                                    xor[de] am

           استمر أرى    ً       mi [har] dem                                         [mi]  xord am 
                      
                  التزامى   ً     har[da] bâm                                   xor[de] bâšam


      har[ da]bim                                       xor[de] budam  ً       بعید

          مستمر    ً     daštem mi [har ] dem                     [dâšt] am [mi] xordam 

 
در زمانها ى   مضارع التزامى ،مضارع مستمر وفعل أمر دوم شخص مفرد و أمر دوم شخص  

جمع در فا رسی معیار و لرى سیلا خورى یكسان است  ،


آهنگ Intonation

در زبان لرى وفارسی  اهنگ در كلام موجب تغییر در برخی مفاهیم نجوى یا تمایز دهنده ى معنا 

مى شود ،اهنگ پایانى جمله هاى گوىش لرى مانند فأرسى  دو گونه است:

١-اهنگ خیزان كه ویژه مجلات پرسشی است و پاسخ أنها  بلی /خیر است ،مثل: 

     no ne   hardi ?↗                   كاربر د دارد     /  نان را خوردى.  
٢- اهنگ أفتان براى همه ی جملات  به جز   یك جمله ى خبرى 

  Veri ↘                   )جمله امرى،       بلند شو

   sî či î  ha ma  mohofiti ?   ↘           Če xe ruse gapi!↘            جمله عاطفی 
 چرا این قدر َمى خوابی؟

درنگ  PAUSE 

 در این زبا ن سكوت میان دو واژه ظاهر میشود و تغییر معنایی إیجاد  مى كند.  
    îče     Šunem nâra. 
                 این جا شبنم ندارد. 
  
   Îč šu     nem nâra                                                            این جا شب ، نم  ندارد




خوشه هاى هم خوان  CONSONANTAl    CLUSTER

خوشه هاى همخوانی پا یأنی  در زبان لرى سیلاخورى  در پایان هجا و پس از واكه جاى دارد،این 

خوشه ها در فارسی ، شامل دو همخوانی مى شود اما در لرى متشكل از دو  یا سه همخوا ن 

ساخته مى شود،  
   marq            چمن.               merk       آرنج        tars       ترس 

 **** نكته 
هیچ واژه اى در لرى مثل فارسی با خوشه ى همخوان أغاز نمى شود ، در خوشه ها ى پایانى   بر 

خلاف زبان فارسی هم خوشه هاى دو همخوانی  دیده مى شود وهم خوشه هاى   سه همخوانی

مثال براى خوشه هاى ٣ همخوانی مثل: 

نترسان  natarsn.          عطسه كن bakeršn.           بگردان   bagerdn  بچرخان  را 


درپایان از دوستان لرستانى كه مرا در گرداورى مطالب یارى دادند سپاسگزارم. 


مجموعه گویشی لری

پنجشنبه 5 دی 1392 02:04
طبقه بندی:گویش‌شناسی، 

نوشته‌ی زهرا سلطان آبادی دانشجوی ترم اول زبانشناسی
soltanabadizahra@gmail.com

گویش لرى شاخه اى اززبانهاى إیرانی جنوب غربی است،لرستان  درگذشتهPahla"پهله " نام داشت كه زبان رایج این سرزمىن را "پهلوى " می گفتند  پهله یا پهلوى هردو دنباله فارسی میانه هستند وفارسی میانه  زبان پارت ها وساسانیان بوده است ، بعد ها نام پهلوى در این سر زمین به (feli /فیلى )تغییر نام  یافت ،كه لرى باز مانده ى همان زبان پهلوى است ،برخی تاریخ شناسان زبان می گویند زبان لرى باز مانده زبان  فارسی با ستان است و همرا زبان پهلوى جداگانه بكار مى رفته و زبان گفتگو بوده است، اما پرو فسور " تكستون "استاد زبان فارسی دانشگاه هار وارد اعتقاد دارد كه گویش لرى در كمتر از ١٠٠٠ سال پیش از زبان فأرسى  جدا شده است .این زبان / گویش هم شانه با فأرسى امروزى ،بلوچى ، كوز ارى و تاجیكى از زبان فأرسى میانه جدا شده است ،مقاییسه ٣٨ واج لرى در برابر ٢٩ واج فا رسى معیار نشان مى دهدكه این زبان به ریشه ى فا رسى میانه نزدیكتر است و مى تواند به زبان شناسان در شناسایی ا وا هاى متون كهن  یارى برساند . 

از لحاظ نژادى گروهی لرها را با مانده ى "ایلامى ها" میدانند یا أنها را تركیبی از دو نژاد "كاسی و ایلامى" به شمار مى أوردند. تعداد سخنگوىان این زبان با كلیه ى تقسیمات گویشى اش حدودأ ١٠میلیون سخنگو دارد.

تقسیمات وشاخه هاى این زبان

زبان لرى شامل:لرى شمالی ،لرى مركزی  و لرى مركزی  مى با شد.


شاخه هاى لری شمالی : لكی ، كلهرى ،ملكی ، بالا گریوه اى  ، بروجر دى ،تویسركانى ، مینجایی ،ملایرى ، نهاوندى 


شاخه های لرى مركزی  :ملكی ،فیلی، ثلاثی 

شاخه هاى لرى جنوبی: لرى بختیار ى ،بوبر احمد ى  ، ممسنی، لیروا ى ، شوهانى، كردادى ،فارسی محلی ،  

 
تقسیمات جغرافیایی و پراكندگی گویش ورا ن زبان لرى  



در این مقاله بنده به یكى از شاخه ها ى لرى مینجایی كه از تقسیمات لرى شاخه ى شمالی یعنی "سیلاخورى "است مى پردازم . 
 
سیلاخور بزرگترین دشت استان لرستان  در غرب كشور ایران است كه از شرق به شهرستان  أزنا ازغرب به شهرستان نهاوند آر شمال به تپه هاى  ماهور  استان مركزی  واز جنوب به كوه هاى  بلند گرین  پیوسته است.، دو شهر بروجرد و درود در دشت سیلاخور قرار دارند .

گویش لرى سیلاخورى 

گویش لرى گویش بخش از شمال استان لرستان یعنی بخش سیلاخور (میانه دشت بروجرد و خرم آباد است.از سویى دیگر پژوهشگرانی كه به بررسى گویش هاى زبان لرى پرداخته اند تمایزى میان لرى خرم ابادی ،لرى بختیارى و بروجر دى ندیده اند!!و همه را یكی پنداشته  اند بأید توجه داشت گویش لرى سیلا خوری گونه اى مستقل از گونه ى خرم ابادی است، لهجه مردم درو د نزدیك به لرى سیلاخورى است.
گویش سیلاخورى از طرف شمال با گویش (اراكی) همسایه است ولی به دلیل نداشتن ارتباط با این بخش تحت تأثیر أن 
قرارنگرفته است ، همسایگان لرى سیلاخورى از طرف جنوب با زبان "لكی بیرانوندى" در ارتباط است همسایگى لرى سیلاخورى از طرف جنوب با زبان  لكی بیرانوندى (لرى+كردن)باعث به هم نزد یكی و شباهت این دو زبان شده است  
زبان لكی از شاخه شمال غربی و گویش لرى سیلاخورى از شاخه جنوب غربی زبان هاى إیرانی است وبسیارى ازواژگان لكى درواژگان لرى دیده میشود. و نكته ى قابل توجه این اس كه واژگان كهن فارسی باستان به همان رسخت در لرى لكی وجود دارد.

اواشناسی مختصر لرى سیلاخورى


وجود ٣٨ واج گوىش لرى در برابر ٢٩ واج زبان فارسی معیار نشان مى دهد كه این زبان به ریشه فارسی میانه نزدیك تر است و مى تواند به زبان شناسان در شناسایی متون كهن یارى رساند.
٩اراى ویژه لرى وجود دارند كه ٣ واج أنها (مصوت)یا واكه  و ٦ واج دیگر (صامت)یا هم خوان بوده اند كه در دوره فارسی باستان به كار مى رفته كه در فارسی امروزى كاربردى ندارد.


تیم ترویج زبانشناسی

در اول بهمن 94 پس از 4 سال فعالیت مستمر وبلاگ زبانشناسان آینده، تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی با هدف کارآفرینی در این رشته و به واسطه تحرک این وبلاگ در فضای مجازی کشور تشکیل شد و فعالیت عملی خود را به فضای واقعی آورد تا سرانجام این وبلاگ به هدف خود رسیده باشد.
***************
کانال تلگرام https://telegram.me/linguists2b
صفحه فیسبوک https://www.facebook.com/linguists2b


نظرسنجی

  • تیم ترویج با همکاری یکی از موسسات آموزشی تهران در نظر دارد چند کارگاه تک‌درس و نیز مرور تست آزمون دکترای زبانشناسی، با ظرفیت محدود، برگزار کند. با توجه به سرفصل، از نظر شما داوطلب فرهیخته، مهمترین تک‌درس کنکور کدام است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :